Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 200
7,000,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 201
6,000,000đ
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 180
4,500,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 65
650,000đ
Số Tướng 54
Rank K.Cương
Số Skin 53
420,000đ
Số Tướng 50
Rank C.Thủ
Số Skin 55
550,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 52
450,000đ
Số Tướng 55
Rank C.Thủ
Số Skin 58
620,000đ
Số Tướng 72
Rank C.Thủ
Số Skin 75
1,000,000đ
Số Tướng 62
Rank C.Thủ
Số Skin 52
600,000đ
Số Tướng 54
Rank C.Thủ
Số Skin 38
500,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 68
800,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 131
3,000,000đ
Số Tướng 84
Rank C.Thủ
Số Skin 104
1,500,000đ
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 161
3,800,000đ
Số Tướng 98
Rank C.Thủ
Số Skin 175
4,000,000đ
Số Tướng 90
Rank C.Thủ
Số Skin 156
3,500,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 174
4,000,000đ
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 98
1,000,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 143
3,000,000đ