Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 98
1,500,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 131
3,500,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 143
4,000,000đ
Số Tướng 81
Rank K.Cương
Số Skin 105
2,000,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 40
4,000,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 98
1,500,000đ
Số Tướng 74
Rank C.Thủ
Số Skin 74
1,500,000đ
Số Tướng 93
Rank C.Thủ
Số Skin 155
4,500,000đ
Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 150
4,000,000đ
Số Tướng 90
Rank K.Cương
Số Skin 150
2,100,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 71
800,000đ
Số Tướng 66
Rank K.Cương
Số Skin 55
800,000đ
Số Tướng 58
Rank B.Kim
Số Skin 54
700,000đ
Số Tướng 999
Rank T.Đấu
Số Skin 999
20,000,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Rank
Số Skin 145
4,000,000đ
Số Tướng 89
Rank C.Thủ
Số Skin 165
4,500,000đ