Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 85
Rank C.Thủ
Số Skin 107
2,000,000đ
Số Tướng 72
Rank C.Thủ
Số Skin 110
4,000,000đ
Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 160
3,500,000đ
Số Tướng 80
Rank T.Đấu
Số Skin 120
1,999,999đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 200
5,500,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 200
7,000,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 201
6,000,000đ
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 180
4,500,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 131
3,000,000đ
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 161
3,800,000đ
Số Tướng 98
Rank C.Thủ
Số Skin 175
4,000,000đ
Số Tướng 90
Rank C.Thủ
Số Skin 156
3,500,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 174
4,000,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 143
3,000,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 40
3,500,000đ
Số Tướng 93
Rank C.Thủ
Số Skin 155
4,000,000đ
Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 150
3,500,000đ
Số Tướng 66
Rank K.Cương
Số Skin 55
650,000đ
Số Tướng 999
Rank T.Đấu
Số Skin 999
20,000,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Rank
Số Skin 145
3,000,000đ