Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 93
Rank C.Thủ
Số Skin 207
7,500,000đ
Số Tướng 67
Rank B.Kim
Số Skin 64
1,000,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 36
250,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 33
250,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 42
300,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 165
6,000,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 64
900,000đ
Số Tướng 58
Rank B.Kim
Số Skin 54
1,100,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0
990,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 36
280,000đ
Số Tướng 3
Rank K.Cương
Số Skin 29
280,000đ
Số Tướng 34
Rank K.Cương
Số Skin 27
245,000đ
Số Tướng 999
Rank T.Đấu
Số Skin 999
9,999,999đ
Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 166
5,700,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 120
3,000,000đ
Số Tướng 92
Rank K.Cương
Số Skin 164
5,500,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 42
400,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 34
350,000đ
Số Tướng 43
Rank C.Thủ
Số Skin 46
400,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 28
300,000đ